ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020, της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, κατά την υπ. αριθμ. 24/29-7-2020 συνεδρίασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην 1η Πρόσκληση για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30.11.2017/Άρθρο 9 παρ.14, 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται κοινοποίηση του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων.

Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση, μετά από σχετικό αίτημά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος και την χρηματοδότηση εφόσον καταστεί εφικτό του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ» και «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΩΝ».

Επισημαίνεται ότι το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής, το χρηματοδοτικό σχήμα και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και δύναστε να έχετε πρόσβαση με τους κωδικούς σας, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχετε υποβάλλει στο τοπικό μας πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  • ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (https://epirusclldleader.gr/nea-anakoinwseis/) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  • αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, του φύλλου αξιολόγησης, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι χρήστες των e-mails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ.

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων έχετε δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς  προσφυγής/ένστασης, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στα e-mails. Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr ) με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά από την Τρίτη 1/9/2020 και ώρα 08:00 μέχρι την Τρίτη 15/9/2020 και ώρα 15:00.

Μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής στο ΠΣΚΕ θα αποστείλετε εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ένστασης όπως αυτή προκύπτει από το ΠΣΚΕ, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται και εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ) στην ΟΤΔ, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να υλοποιήσετε το επενδυτικό σας σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

Οδηγίες υποβολής ενστάσεων στο ΠΣΚΕ

Υποδράση 19.2.2.2

Υποδράση 19.2.2.3

Υποδράση 19.2.2.4

Υποδράση 19.2.2.5

Υποδράση 19.2.3.1

Υποδράση 19.2.3.3

Υποδράση 19.2.3.4

Υποδράση 19.2.3.5

Υποδράση 19.2.6.2

Υποδράση 19.2.7.3