Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, υπήρξε κατά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης ιδιωτικών έργων στο τοπικό πρόγραμμα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ για τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Υποβλήθηκαν 94 επενδυτικά σχέδια Δημόσιας Δαπάνης άνω των 15.000.000,00 €, υπερκαλύπτοντας την Δημόσια Δαπάνη που προκηρύχθηκε, η οποία ανέρχονταν στα 3.253.000,00 €.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ολοκλήρωση τη διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων και με συντονισμένες ενέργειες, προχώρησε σε αίτημα υπερδέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ποσού 4.710.270,00 € προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να ικανοποιήσει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον με την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων έργων.

Επιτευχθεί έγκριση υπερδέσμευσης, το οποίο αθροιζόμενο με το διαθέσιμο προκηρυχθέν ποσό ανέρχεται στο ποσό των 8.123.871,65 €.

Από τις 94 υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης εντάσσονται σε πρώτη φάση 58 έργα, ενώ 7 έργα που δεν εντάσσονται στην παρούσα φάση, θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα σε περίπτωση επιπλέον κατανομής πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ή σε περίπτωση μη υλοποίησης κάποιων ενταγμένων αιτήσεων στήριξης και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη και των 7 αυτών έργων.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER και η υπογραφή Συμβάσεων μεταξύ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ και των δικαιούχων.

Υποδράση 19.2.2.2: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.2.3: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.2.4: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.2.5: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.3.1: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.3.3: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.3.4: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.3.5: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.6.2: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Υποδράση 19.2.7.3: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης