ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με την υπ. αριθμ. 7/20-06-2018 αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στήριξης από 09/07/2018 σε 05/09/2018, στο πλαίσιο της 1ηςΠρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα.
Επίσης ενσωματώθηκαν αλλαγές στα κάτωθι αρχεία, οι οποίες φαίνονται με κόκκινη γραμματοσειρά και έχουν ως εξής:

 Περίληψη Τροποποιημένης Πρόσκλησης:
σελ. 3: 
Προστέθηκε επικαιροποιημένο ποσοστό χρηματοδότησης της υποδράσης 19.2.4.5

«……………. για επενδύσεις που αφορούν «Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων» το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. 651/2014 ……»

σελ. 5: νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 05-09-2018

Τροποποιημένη Πρόσκληση
σελ 9: 
Προστέθηκε επικαιροποιημένο ποσοστό χρηματοδότησης της υποδράσης 19.2.4.5

«……………. για επενδύσεις που αφορούν «Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων που συνδέονται με άμεσο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων» το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. 651/2014 ……»

σελ. 22: νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 05-09-2018

Τροποποιημένος Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης
σελ. 14: 
Προστέθηκε νέο κριτήριο επιλεξιμότητας:

«Απόφαση αρμοδίου οργάνου ιδιωτικού Φορέα, περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών/υλικών (πλην κατασκευαστικών εργασιών). (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5».

σελ. 32: Προστέθηκε η Ανάλυση του Κριτηρίου

σελ. 45: Προστέθηκε νέο κριτήριο επιλεξιμότητας με την κωδικοποίηση του δικαιολογητικού του:

«Απόφαση αρμοδίου οργάνου ιδιωτικού Φορέα, περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών/υλικών (πλην κατασκευαστικών εργασιών). (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5».

Παράρτημα Αίτησης Στήριξης
Πίνακας 4.5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
Έγινε διόρθωση του Πίνακα.

Αναλυτικότερα, δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.