ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) – Επισυνάπτεται στην Πρόσκληση
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 4. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 5. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (εφόσον απαιτείται)
 6. E.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_v1_301015
 7. Ο_Ε.Ι.1_4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ_v1_301015_2
 8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 05072016
 9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 10. Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_301015
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1
 12. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2
 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
 16. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
 17. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΠΕ
 18. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 19. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
 21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
 22. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
 23. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
 24. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
 25. ΦΕΚ 4285/Β’/08-12-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
 26. ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 27. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ