Ενοποιημένη Εγκύκλιος Πληρωμών Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων (Μ.19.2) 11/21