4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ αρ. πρωτ.  173/24-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τροποποιείται το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 173/24-4-2019 πρόσκλησης ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 13:00 έως τη Δευτέρα 2/12/2019 και ώρα 15:00.

Οι αλλαγές επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•    Περίληψη Πρόσκλησης
•    Πρόσκληση_19 2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ