3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ αρ. πρωτ.  173/24-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τροποποιείται το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 173/24-4-2019 πρόσκλησης ως εξής:

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 1/11/2019 και ώρα 15:00.

Οι αλλαγές επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•    Περίληψη Πρόσκλησης
•    Πρόσκληση_19 2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
•    I_1: Αίτηση Στήριξης
•    Ι_2: Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία
•    Ι_6: Υπόδειγμα ΜΜΕ
•    Ι_7: Υπεύθυνη Δήλωση de minimis
•    Ι_8: Μελέτη Βιωσιμότητας
•    Ι_9: Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου
•    Ι_12: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_3: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_4_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4:19_2_2_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_1_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_4_ Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_6_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_7_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_5: Πίνακας δικαιολογητικών
•    Ι_11: Τιμολόγιο κατασκευαστικών εργασιών
•    Ι_13: Μοριοδότηση Δωματίων Διαμερισμάτων
•    Ι_14: Μοριοδότηση Ξενοδοχείων
•    ΙΙ_2: Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής
•    ΙΙ_3: Ορισμός ΜΜΕ
•    ΙΙ_4: Ορισμός Προβληματικής
•    ΙΙ_8: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
•    ΙΙΙ_3: ΚΥΑ Λειτουργικών μορφών καταλυμάτων
•    ΙΙΙ_4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Συνθήκης ΕΕ
•    ΙΙΙ_5: Δασμολόγιο_κλάσεις_ονοματολογίας_2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_10: Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
•    ΙΙ_1: Υπόδειγμα Απόφαση Ένταξης
•    ΙΙ_5: Υπόδειγμα Έκθεση Αυτοψίας
•    ΙΙ_6: Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
•    ΙΙ_7: Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης
•    ΙΙΙ_1: Υπόδειγμα Πινακίδας
•    ΙΙΙ_2: Λογότυπα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
•    Είσοδος στο ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr/mis/(S(e00qp445anxgorra4wknc055))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
•    Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
•     19.2_ΥΑ_Ιδιωτικά
•     1η Τροποποίηση ΥΑ 19_2 Ιδιωτικά
•    2η Τροποποίηση ΥΑ 19.2_ιδιωτικά
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014
•    ΥΑ Οικοτεχνίας
•    Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
•    ΚΥΑ Τουρισμού
•    ΚΥΑ Οινοτουριστικών επιχειρήσεων
   1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ