ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 59/11-04-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα, δημοσιοποιώντας τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων μετά από την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης από την ΟΤΔ της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» και της διαδικασίας δειγματοληπτικού Ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (http://www.opsaa.gr/RDIIS) στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξής τους.

Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών στο ΟΠΣΑΑ (ενστάσεων) είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Πίνακα Αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης στους δικαιούχους, ατομικά με απόδειξη παραλαβής.

Εφόσον προκύπτει προσφυγή o δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με τα συνημμένα αυτής, στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. (Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, 45332 – Ιωάννινα).

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. www.epirussa.gr.

Συνιστούμε στους υποψήφιους δικαιούχους να μελετήσουν τις εγγραφές που εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ καθώς και την Αναφορά Αξιολόγησης και – εφόσον έχει προκύψει δειγματοληπτικός έλεγχος της αίτησης τους – και το Φύλλο Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020

Ντέτσικας Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ