1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Αρ. Πρωτ. 173/24-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 3868/28.05.2019 εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 τα κριτήρια: α) «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή) ή / και β) «Εξασφάλιση πρώτων υλών», θα πρέπει να διαγραφούν από όποια υποδράση υπάρχει εκτός της υποδράσης 19.2.3.1

Ως εκ τούτου το κριτήριο επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» διαγράφεται από τις υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.6.2 του τοπικού μας προγράμματος ενώ παραμένει ως έχει στην υποδράση 19.2.3.1.

Η ανωτέρω διαγραφή του κριτηρίου έχει ως αποτέλεσμα την 1η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 173/24-04-2019 Πρόσκλησης και συγκεκριμένα της τροποποίησης των κατωτέρω αρχείων-εντύπων:

Ι_4 19_2_2_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά

Ι_4 19_2_6_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά

Στα 2 ανωτέρω αρχεία-έντυπα διαγράφηκε το ανωτέρω κριτήριο επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και το ποσοστό βαρύτητάς του 7% (και στις 2 υποδράσεις) κατανεμήθηκε σε άλλα κριτήρια επιλογής των 2 υποδράσεων.

ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Έγινε διαγραφή του ανωτέρω κριτηρίου επιλογής «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» όπου αυτό αναφερόταν και αφορούσε υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.6.2. ενώ παρέμεινε ως είχε για την υποδράση 19.2.3.1.

Επίσης για τα κριτήρια επιλογής «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου (Βιολογικά κ.α.)» και «Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων» στα δικαιολογητικά που δύναται να προσκομιστούν προστέθηκε η φράση «(π.χ. Δήλωση ΟΣΔΕ τελευταίου έτους)», σελ. 213 και 214.

Ι_5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Στο σημείο 12 προστέθηκε η φράση «(π.χ. Δήλωση ΟΣΔΕ τελευταίου έτους)».

Ι_2 Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Η τροποποίηση αφορά μόνο το πεδίο 17.5 όπου συμπληρώνεται πλέον μόνο για την υποδράση 19.2.3.1.

Όλες οι αλλαγές στα ανωτέρω αρχεία-έντυπα φαίνονται με έντονη κίτρινη σήμανση.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
•    Περίληψη Πρόσκλησης
•    Πρόσκληση_19 2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ
ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
•   I_1: Αίτηση Στήριξης
•    Ι_2: Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία
•    Ι_6: Υπόδειγμα ΜΜΕ
•   Ι_7: Υπεύθυνη Δήλωση de minimis
•    Ι_8: Μελέτη Βιωσιμότητας
•    Ι_9: Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου
•    Ι_12: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_3: Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δικαιολογητικά
•   Ι_4: 19_2_2_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_2_4_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4:19_2_2_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_1_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_4_ Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_3_5_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_6_2_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_4: 19_2_7_3_Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
•    Ι_5: Πίνακας δικαιολογητικών
•    Ι_11: Τιμολόγιο κατασκευαστικών εργασιών
•    Ι_13: Μοριοδότηση Δωματίων Διαμερισμάτων
•    Ι_14: Μοριοδότηση Ξενοδοχείων
•    ΙΙ_2: Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής
•    ΙΙ_3: Ορισμός ΜΜΕ
•    ΙΙ_4: Ορισμός Προβληματικής
•    ΙΙ_8: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
•    ΙΙΙ_3: ΚΥΑ Λειτουργικών μορφών καταλυμάτων
•    ΙΙΙ_4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Συνθήκης ΕΕ
•    ΙΙΙ_5: Δασμολόγιο_κλάσεις_ονοματολογίας_2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•    Ι_10: Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
•    ΙΙ_1: Υπόδειγμα Απόφαση Ένταξης
•    ΙΙ_5: Υπόδειγμα Έκθεση Αυτοψίας
•    ΙΙ_6: Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
•    ΙΙ_7: Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης
•    ΙΙΙ_1: Υπόδειγμα Πινακίδας
•    ΙΙΙ_2: Λογότυπα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ
•    Είσοδος στο ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr/mis/(S(e00qp445anxgorra4wknc055))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
•    Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
•     19.2_ΥΑ_Ιδιωτικά
•     1η Τροποποίηση ΥΑ 19_2 Ιδιωτικά
•    2η Τροποποίηση ΥΑ 19.2_ιδιωτικά
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis)
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 1305/2013 
•    ΚΑΝ. (ΕΕ) 651/2014
•    ΥΑ Οικοτεχνίας
•    Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
•    ΚΥΑ Τουρισμού
•    ΚΥΑ Οινοτουριστικών επιχειρήσεων
   1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝ 651_30_9_2016
•    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_20_9_2017
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_14_1_2018
•    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_14_3_2018
•    ΑΡΘΡΟ_14_ΚΑΝ 651_5_4_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_10_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_22_5_2018
•    ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_30_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_12_7_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ_14_9_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΚΕ_07_03_2019
•    ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_15_3_2019
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΒΑΡΩΝ_15_3_2019
•    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_23_4_2019
•    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 9_5_2019
•    
ΑΡΘΡΟ_14._ΚΑΝ651_10_4_2019
•    
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
•   
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407 και 651
•    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ_20_5_2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 21-5-2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΕ 21_5_2019
•   ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ_22_05_19
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ_ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ_29_5_2019-1
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ 3-6-2019
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΝ.651_7_6_2019
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΕΙΣ_1_7_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣH ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_10_7_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΚΕ_18_07_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_ 23-7-2017
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ_24-7-2019